ANATOMIJA I HISTOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Anatomija i histologija, student Farmacije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje skelet čovjeka, pokretne zglobove, funkciju i inervaciju mišića. 2. Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula; 3. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa kardiovaskularnog i respiratornog sistema; 4. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa digestivnog i urogenitalnog sistema; 5. Koristi znanje o morfologiji i funkciji organa i sistema i primjenjuje ga u savladavanju ostalih stručnih predmeta. 6. Zapaža i objašnjava vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou ćelije, tkiva i sistema organa u organizmu; 7. Objasni strukturu i glavne procese prokariotske i eukariotske ćelije; 8. Prepozna i objasni histološku građu tkiva i sistema organa čovjeka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA JOKIĆ2x4
31B+23P
VUKOICA DESPOTOVIĆ1x4
31B+23P
DAMIR MUHOVIĆ1x4
31B+23P
ALEKSANDRA VUKSANOVIĆ1x1
31B+23P
MIROSLAV RADUNOVIĆ1x1
31B+23P
EMILIJA NENEZIĆ1x1
31B+23P
1x4
31B+23P