Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa, student će biti osposobljen da: -definiše disperzne, makromolekularne i micelarne koloide -opiše načine dobijanja i prečišćavanja koloida -navede i objasni optička, kinetička i električna svojstva koloidnih sistema -definiše stabilnost koloidnih sistema i procese koagulacije -razlikuje tehnike odredjivanja reoloških osobina koloida -primijeni stečena znanja o koloidnim sistemima u izradi ljekova i farmaceutskih preparata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati završnog ispita

Promjena mjesta održavanja završnog ispita

rezultati ispita 16.septembar

Termin ispita

Rezultati ispita

REZULTATI KOLOIDNA HEMIJA