FIZIOLOGIJA I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave i položenog ispita iz predmeta Fiziologija 1, student treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. 6. vlada odgovarajućom medicinskom terminologijom. 7. primeni stečeno znanje iz fiziologije u farmakoterapiji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA BOLJEVIĆ2x3
23B+8S+31P
BLAGOJE BABIĆ.67x3
23B+8S+31P
ISIDORA RUBEŽIĆ.67x3
23B+8S+31P
MILENA MAGDELINIĆ.66x3
23B+8S+31P
SRETEN KAVARIĆ3x1
23B+8S+31P