FIZIOLOGIJA II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave i položenog ispita iz predmeta Fiziologija 1, student treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. 6. vlada odgovarajućom medicinskom terminologijom. 7. primeni stečeno znanje iz fiziologije u farmakoterapiji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA BOLJEVIĆ2x3
25B+7S+39P
ISIDORA RUBEŽIĆ.67x3
25B+7S+39P
MILENA MAGDELINIĆ.67x3
25B+7S+39P
BLAGOJE BABIĆ.66x3
25B+7S+39P
MIHAILO VUKMIROVIĆ2x1
25B+7S+39P