KOLOIDNA HEMIJA I HEMIJA POVRŠINE


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa, student će biti osposobljen da: -definiše disperzne, makromolekularne i micelarne koloide -opiše načine dobijanja i prečišćavanja koloida -navede i objasni optička, kinetička i električna svojstva koloidnih sistema -definiše stabilnost koloidnih sistema i procese koagulacije -razlikuje tehnike odredjivanja reoloških osobina koloida -primijeni stečena znanja o koloidnim sistemima u izradi ljekova i farmaceutskih preparata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ
ČEDOMIR MILIĆ
JANA MIŠUROVIĆ

Rezultati završnog ispita

Promjena mjesta održavanja završnog ispita

rezultati ispita 16.septembar

Termin ispita

Rezultati ispita

REZULTATI KOLOIDNA HEMIJA