FIZIOTERAPIJA U GERIJATRIJI


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Razumije i opiše fiziološke i patološke promjene na različitim tjelesnim sistemima povezane sa normalnim starenjem i bolestima vezanim za starenje 2.Definiše i opiše proces sveobuhvatne gerijatrijske ocjene i opiše ulogu fizioterapeuta u multidisciplinarnom timu u tom procesu 3.Planira i primjenjuje fizioterapijske intervencije u prevenciji brzog i disharmoničnog starenja, održavanju funkcionalne sposobnosti i liječenju i rehabilitaciji najčešćih bolesti i poremećaja kod starih osoba 4.Razumije ulogu fizioterapeuta unutar multidisciplinarnog tima u gerijatriji i pokaže sposobnost komunikacije sa članovima tima, starom osobom, njenom porodicom i starateljima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADICA BOJIČIĆ1x4
16B+11S+13P
GORAN PEŠIĆ1x1
16B+11S+13P