Pregled projekta


Finansijski program : IPA INTERREG ITA-ALB-CG
Naziv [ENG] : Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways
Naziv : Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : PORTS
Web site : http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/interreg-ipa-cbc-programme-ports
Tip projekta :
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu : 136755
Ukupan budzet : 1091053.08
Rukovodilac :
Opis : Projekat ima za cilj da: razvije široku međunarodnu mrežu uključujući relevantne stejkholdere iz regiona; formira međunarodnu istraživačku laboratoriju (PORTS Sea Lab) koja bi ispitivala nove oblike integrisanog Ro-PAX transporta, a i novih plovidbenih linija za brodove za kružna putovanja morem između luka Taranto, Kotor, Bar i Drač; analizira formulisani matematički transportni model; organizuje nacionalne/međunarodne okrugle stolove na kojima će se elaborirati izlazni rezultati projekta; distribuira dobru praksu i profesionalnu obuku u privrednom sektoru.


The project aims to: develop a wide international network including relevant stakeholders from the region; form an international research laboratory (PORTS Sea Lab) that will examine new forms of integrated Ro-PAX transport, as well as new cruise shipping lines between the ports of Taranto, Kotor and Durres; analyze the formulated mathematical transport model; organize international national/round tables where the output results of the project will be elaborated; distribute good practice and professional training in the business sector.