Nataša Jovović


Nataša Jovović
Šifra: 190545
Prezime i ime: Nataša Jovović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 14.400
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
1 Crnogorski jezik 11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja (2017)
1 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik I (fonetika i morfologija)1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku (2017)
1 Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik I1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
1 Pravopis (sa kulturom izražavanja)1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)
1 Uvod u ligvistiku 2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)
1 Uvod u lingvistiku 2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
2 Crnogorski jezik 21x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku (2017)
2 Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik II1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017)
2 Pravopis s kulturom izražavanja2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Lingvistička stilistika I1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Savremeni crnogorski jezik (sintaksa proste i složene rečenice)3x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Lingvistička stilistika II1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Savremeni crnogorski jezik (sintaksa padeža i glagolskih oblika)3x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Nataša JovovićNepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstuSlavia Centralis
2015SCOPUS
Nataša JovovićUpotreba lokativa u romanima Mihaila LalićaSlavistična revija
Opširnije