Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Jovović NatašaX

Nataša Jovović je rođena u Nikšiću, 1983. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu (Nikšić) na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti 2008. godine. Na Filozofskom i Filološkom fakultetu UCG zaposlena je kao saradnik u nastavi od 2009. godine na sledećim predmetima:  Uvod u lingvistiku, Opšta lingvistika, Analiza diskursa, Sintaksa, Savremeni jezik na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, kao i na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i na Studijskom programu  za obrazovanje učitelja.

2010. godine odbranila je magistarsku tezu iz oblasti psiholingvistike (Usvajanje termina za označavanje rodbinskih odnosa kod djece uzrasta 5−6 godina). Doktorsku disertaciju pod nazivom Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića odbranila je 2016. godine. Bavi se psiholingvistikom, sintaksom i lingvističkom stilistikom.

Bibliografija

 

 1. „Nepotune rečenice u književnoumjetničkom tekstu“, Slavia Centralis, IX/2, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, urednik  Marko Jasenšek, 2016, str. 39−50, http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/

 

 1. „Postupci ekspresivne sintakse u Kišovom romanu Peščanik“, CANU, 2016, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Danilo Kiš – osamdeset godina od rođenja (1935−2015), održanog u Podgorici 15. i 16. oktobra 2015. godine.

 

 1. „Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića“, Slavistična revija, Časopis za jezikoslovje in literarne vede, Izdajatej Slavistično društvo Slovenije, urednik M. Hladnik, Ljubljana, Številka 2, 2015, str. 293−310, http://www.srl.si/

 

 1. „Dativ u romanima Mihaila Lalića“, Pismo, Časopis za jezik i književnost, Godište 12, Bosansko filološko društvo, urednik Ismail Palić, Sarajevo, 2014, str. 20−38, http://www.bfd.ba/wp-content/uploads/2013/10/pismo-12-za-stampu.pdf

 

 1. „Sintaksičko-semantičke odlike apelativnog, subjekatskog i predikatskog nominativa u romanima Mihaila Lalića“, Zbornik radova sa IV konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Institut za strane jezike, urednik Igor Lalić, Podgorica.

 

 1. „Semantička kategorija vokativnosti u Lalićevim romanima Svadba i Ratna sreća“, Riječ, Časopis za nauku o jeziku i književnosti, Nova serija, br. 8, Nikšić, 2012, str. 39−54.

 

 1. „Stilska obilježenost narativnog prezenta u romanima Mihaila Lalića“ Mihailo Lalić – sto godina od rođenja (1914−2014), Zbornik radova sa naučnog skupa, Podgorica, 7. i 8. oktobar, CANU, Knjiga 2, Podgorica, 2015, str. 175−188.

 

 1. „Metatekstualne veze Lelejske gore i Njegoševih stihova“ Riječ, Časopis za nauku o jeziku i književnosti, ur. Rajka Glušica, Nova serija, br. 10, Posebno izdanje, Nikšić, 2013, str. 231−240.

 

 1. „Usvajanje termina za označavanje rodbinskih odnosa kod djece uzrasta 5−6 godina“, Mi o jeziku, jezik o nama, Zbornik radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, urednik Slavica Perović, Podgorica, 2012, str. 149−160.

 

 

 1. „Značaj porodične sredine u procesu usvajanja i razumijevanja rodbinskih termina kod djece predškolskog uzrasta, Primijenjena lingvistika u fokusu, Zbornik radova sa treće konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, urednik Igor Lakić, Podgorica, 2014, str. 145−161.

 

 1. „Prikaz teorija o usvajanju jezika i odnosu između jezika i mišljenja“, Folia linguistica et litteraria, Časopis za nauku o jeziku i književnosti, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za jezik i književnost, Br. 3 i 4, Nikšić, 2011, str. 93−108.

 

 1. „Moć jezika: šta je to, ko je ima i kako se razvila (Marc D. Hauser, Noam Chomski, W.Tecumseh Fitch)“, prevod, Folia linguistica et litteraria, Časopis za nauku o jeziku i književnosti, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za jezik i književnost, Br. 3 i 4, Nikšić, 2011, str.425−449.

 

 

 1. Treći međunarodni slavistički skup Njegoševi dani (u koautorstu sa O. Vojičić-Komatinom), hronika, Riječ, Časopis za nauku o jeziku i kulturi, ur. Rajka Glušica, Nova serija, br. 3, Nikšić, 2010, str. 221−231.

 

 1. Njegoševi dani – temelj montenegristike, (u koautorstu sa O. Vojičič), prikaz Zbornika sa trećeg međunarodnog skupa Njegoševi dani, Riječ, Časopis za jezik i književnost, urednik Rajka Glušica, Nova serija, br. 5, Nikšić, 2011, 201−210.

 

 1. Obilježavanje značajnog jubileja – 1150 godina slovenske pismenosti, hronika, Riječ, Časopis za jezik i književnost, urednik Rajka Glušica, Nova serija, br. 9. Nikšić, 2013, str. 263−264.