Filozofski fakultet, 07.02.2018

BiografijaX

Mr Jelena Ivanović

Saradnik u nastavi

Osnovne i specijalističke studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću sa prosječnim ocjenama A. Diplomski rad na temu: "Modeli identifikovanja darovitih učenika u osnovnim školama" odbranila je 2017. godine sa ocjenom A i školske 2017/18 upisuje magistarske (master) studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Studijskom programu za pedagogiju, opšti smjer. U roku polaže predviđene ispite sa prosječnom ocjenom A i brani magistarski rad na temu: "Modeli identifikovanja i podsticanja razvoja darovitih učenika u trećem ciklusu osnovne škole", 2018. godine.

Učestvovala je u volonterskoj akciji opismenjavanja učenika RAE populacije u izbjegličkom naselju Konik u toku jedne školske godine. Učesnica je međunarodne konferencije studenata pedagogije na temu: "Inovacije u nastavi" koja je održana u maju 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 

Učesnica je II Međunarodnog simpozija studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku (Hrvatska) u maju 2019. godine.

Položila je stručni ispit 2018. godine i posjeduje Licencu za rad u vaspitno - obrazovnim institucijama.

Student je doktorskih studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Angažovana kao saradnik u nastavi na studijskim programima: Pedagogija, Obrazovanje učitelja, Predšklsko vaspitanje i Psihologija.