Fakultet političkih nauka, 04.10.2018

KONKURS - DRUGI UPISNI ROK- za upis na studijske programe postdiplomskih magistarskih akademskih studija (studijska 2018/19. godina)I

Studije su jednogodišnje: prvi semestar – nastava (30 ECTS), drugi semestar – izrada magistarskog rada (30 ECTS), u skladu sa principima Bolonjske deklaracije i pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita – ECTS.

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje studije i kandidati sa završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama (240 ECTS kredita), u oblastima društveno-humanističkih nauka.

Prilikom prijavljivanja kandidata utvrđivaće se kompatibilnost završenog i studijskog programa na koji se kandidat prijavljuje. 

Kandidat za upis mora imati aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Studije su samofinansirajuće - školarina iznosi 750,00 eura, po semestru.

Na studijske programe se može upisati sljedeći broj studenata:

  1. Studijski program POLITIKOLOGIJA – 13 studenata

    Usmjerenja: POLITIČKA ANALITIKA i POLITIČKA KULTURA

  1. Studijski program MEĐUNARODNI ODNOSI – 4 studenata

    Usmjerenje: MEĐUNARODNI ODNOSI

  1. Studijski program NOVINARSTVO – 17 studenata

    Usmjerenje: ODNOSI S JAVNOŠĆU

  1. Studijski program EVROPSKE STUDIJE – 20 studenata

    Usmjerenje EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Poželjno je da se kandidati, prilikom prijavljivanja, izjasne za dva studijska programa/usmjerenja za koja su zainteresovani.

Upis na postdiplomske studijske programe uređen je Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama. Pravila su objavljena na web stranici Univerziteta Crne Gore http://www.ucg.ac.me

 

II

Prijave na Konkurs i dokumentacija se dostavljaju Službi za studentska pitanja Fakulteta političkih nauka, u petak, 5. oktobra 2018. godine, od 8 do 13 časova.

Preliminarna rang lista biće objavljena u petak, 5. oktobra 2018. godine (rok za prigovore 24 časa – prigovori se podnose elektronski, na mail masterfpn@ac.me).

Kandidati koji steknu pravo, po objavljivanju konačne rang liste, 8. oktobra, dužni su izvršiti upis 9. oktobra 2018. godine (na šalteru Službe za studentska pitanja od 11 do 13 časova).

Uz prijavu (obrazac se dobija na Fakultetu), prilažu se originali sljedećih dokumenata:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (osnovne i specijalističke studije);
  • uvjerenje o položenim ispitima na studijama, sa prosječnom ocjenom (osnovne i specijalističke studije);
  • uvjerenje (potvrda) o znanju stranog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama;
  • izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija biometrijske lične karte).

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti akt o nostrifikaciji diplome ranije završenog nivoa studija.