Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Matematika za Menadžere (7 ETCS) studenti će biti sposobni da: 1. Poznaju ekonomske funkcije i način njihovog formiranja. 2. Poznaju i vladaju pojmom elastičnosti funkcija tražnje i funkcije ukupnih troškova. 3. Primjenjuju procentualni račun i da poznaju direktnu i obrnutu proporcionalnost, prost kamatni račun, kao i izračunavanje kamate na više suma. 4. Vladaju pojmovima srednjeg roka plaćanja i eskontovanja. 5. Poznaju i primjenjuju složeni kamatni račun, faktor akumulacije, dekurzivno računanje kamata, eskontni faktor, faktor dodatnih uloga, anticipativni uloge i dekurzivne uloge. 6. Poznaju faktore aktuelizacije, rad sa amortizacijom zajma sa jednakim anuitetima. 7. Znaju kako se vrši konverzija zajma

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ1x1
8S+1P
NIKOLA MIHALJEVIĆ3x1
8S+1P