Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Matematika za Menadžere (7 ETCS) studenti će biti sposobni da: 1. Poznaju ekonomske funkcije i način njihovog formiranja. 2. Poznaju i vladaju pojmom elastičnosti funkcija tražnje i funkcije ukupnih troškova. 3. Primjenjuju procentualni račun i da poznaju direktnu i obrnutu proporcionalnost, prost kamatni račun, kao i izračunavanje kamate na više suma. 4. Vladaju pojmovima srednjeg roka plaćanja i eskontovanja. 5. Poznaju i primjenjuju složeni kamatni račun, faktor akumulacije, dekurzivno računanje kamata, eskontni faktor, faktor dodatnih uloga, anticipativni uloge i dekurzivne uloge. 6. Poznaju faktore aktuelizacije, rad sa amortizacijom zajma sa jednakim anuitetima. 7. Znaju kako se vrši konverzija zajma

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIHALJEVIĆ3x1
3S
1x1
3S