TEHNIČKA MEHANIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Tehnička mehanika: - Stiču širok i integrisani dijapazon teorijskih i praktičnih znanja iz mehanike krutog tijela i mehanike fluida i specijalno iz statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida koja su primjenjiva u raznim oblastima mašinstva i specijalno brodomašinstva; - Stiču konkretna znanja vezana za kritičko razmišljanje i zaključivanje pri razmatranju i rješavanju praktičnih problema iz oblasti statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida, otpornosti materijala i proračuna konstrukcija. - Vladaju metodama izučavanja stanja mirovanja i kretanja tijela i fluida (vode) pod dejstvom sila i pritisaka i proračuna elemenata i konstrukcija sastavljenih od grednih nosača, na bazi osnovnih principa i zakona mehanike - Primjenjuju metode osnovne zakone i principe mehanike na proučavanju mirovanja i kretanja materijalne tačke pod dejstvom sila, proučavanju kretanja tijela (translatorno , obrtno) na bazi jednačina kretanja i osnovnih zakona , principa i teorema mehanike krutog tijela i mehanike fluida (Njutnovi zakoni, Dalamberov princip, Teorema o promjeni kinetičke energije, Teorema o promjeni količine kretanja, Paskalov zakon, Zakon o održanju energije – Bernulijeva jednačina), a posebno na konkretnim problemima kao što su: periodična i prosta harmonijska kretanja, balansiranje rotirajucih masa, regulisanje brzine obrtanja tijela koja rotiraju, pojava trenja kod tvrdih tijela i fluida, isticanje tečnosti kao i na proračunu grednih nosača opterećenih na osnovne vrste napezanja(aksijalno naprezanje, savijanje, uvijanje, kombinovano naprezanje i sl); - Daju kritičku ocjenu vezanu prilikom analize kretanja tvrdih tijela i kretanja fluida prilikom primjene osnovnih zakona, principa i teorema mehanike ka i ocjenu vezanu za analizu napona i deformacija opterećenih tijela oblika grednog nosača i štapa.; - Prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih veličina mehanike (brzina, ubrzanje, sila, masa, moment inercije, moment sile, pritisak, kinetička, potencijalna i pritisna energija, rad količina kretanja, moment količine kretanja, snaga, potisak, apsolutni i relativni pritisak) i njihov fizički smisao , a takođe prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih uticaja opterećenja, oblika tijela i vrste materijala od kojega je tijelo izrađeno; - Pokazuju sposobnost da samostalno rješavaju konkretne probleme iz problematike mirovanja i kretanja krutog tijela i fluida, i to: probleme mirovanja i kretanja pod dejstvom sile trenja i bez uzimanja u obzir sile trenja, probleme vezane za balansiranje rotirajućih masa, probleme kretanja vezanih tijela, probleme sračunavanja energije, rada, snage, količine i momenta količine kretanja, probleme određivanja hidrostatičkog pritiska, probleme vezane za plivanje tijela i za proučavanje strujanja fluida u cjevovodima, probleme isticanja fluida, određivanja gubitaka energije u strujnom toku , kao i da samostalno proračunavaju gredne nosače i konstrukcije sastavljene od grednih nosača.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN ĆULAFIĆ3x2
58B+18P
SRETEN SAVIĆEVIĆ3x1
58B+18P