UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I RIZIK U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ
SEAD CVRK1x1
3B
ROMEO MEŠTROVIĆ1x1
3B
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
3B