Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Matematika II može: 1. Zna da rješava sisteme linearnih jednačina koristeći Gausov postupak i Kramerovo pravilo. 2. Poznaje osnove vektorske algebre i njene primjene u geometriji 3. Poznaje svojstva i formule vezane za krug, elipsu i hiperbolu. 4. Poznaje osnovne pojmove diferencijalnog računa, zna da odredi prvi izvod funkcije, da odredi jednačinu tangente i normale, te da ispita i nacrta realnu funkciju jedne promjenljive. 5. Poznaje osnovne pojmove integralnog računa, metode integracije (metod smjene, parcijalnu integraciju, integral racionalne funkcije i trigonometrijske smjene), kao i primjene određenog integrala u geometriji. 6. Odredi parcijalni izvod i ekstremne vrijednosti realne funkcije sa više promjenljivih. 7. Poznaje i vlada osnovama statistike, tj, da za dati uzorak zna da odredi srednju vrijednost, medianu, modus i standardnu devijaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ2x1
11B+14P
2x1
11B+14P