Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovoga predmeta studenti će biti sposobni da : 1.razumiju principe rada rashladnih i klima uređaja. Da znaju rukovati sa njima i održavati ih. 2.razumiju principe rada kormilarskih uređaja. Da znaju rukovati sa njima i održavati ih. 3.razumiju principe rada destilacionih uređaja , separatora goriva i ulja te kaljužnog separatora. Da znaju rukovati sa njima i održavati ih. 4. razumiju funkcije i mehanizme automatskog upravljanja pomoćnim mašinama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija