Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će moći da: razlikuju morfološke karakteristike voćnih, ratarskih i povrtarskih biljaka; prepoznaju značaj agroekoloških faktora u biljnoj proizvodnji; prepoznaju značaj agrotehničkih i pomotehničkih zahvata; kreiraju mjere njege za pojedine kulture; samostalno rukovode određenim tehnološkim procesima; samostalno organizuju biljnu proizvodnju na vlastitim farmama, kritički ocjenjuju proizvodnju povrća na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, organizuju proizvodnju povrća u različitim zemljišnim i klimatskim uslovima, odlučuju o tehnologiji proizvodnje povrća u skladu sa mikroklimatskim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x2
18B+7S+7P
NATAŠA MIRECKI1x2
18B+7S+7P
ZORAN JOVOVIĆ1x2
18B+7S+7P

Ispravka termina

Promjena termina Završnog ispita

Popravni I kolokvijuma

Kolokvijum

Natava 24.03.

Nastava 10.03.