BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti strukturu i funkciju jedarnog i vanjedarnog nasljednog materijala – genomiku, • Razumije osnovne principe rekombinantne DNK, odnosno genetičkog inžinjeringa. • Prepoznati ulogu metoda molekularne genetike u karakterizaciji i detekciji autohtonih populacija. • Razumije i primijeni različite metode DNA ekstrakcije iz biološkog materijala (krv, dlaka i sl) • Objasniti značaj molekularnih markera i opisati osnovne laboratorijske tehnike za njihovo detektovanje. • Biti upoznat sa principima primjene molekularne biotehnologije i molerkularnih markera u savremenom stočarstvu (selekcija idr). • Odabrati odgovarajuće metode za analizu genetičke raznovrsnosti • Razviti sposobnost integrisanja različitih znanja na području molekularne i populacione genetike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ2x1
2S
BOŽIDARKA MARKOVIĆ4x1
2S

Rezultati drugog roka

Rezultati I ispitnog roka

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum - termin

Online vježbe 6. 5.

Online vježbe 22.04.

Predavanja 6a i 6b