DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit poznavaće osnovna načela dobre poljoprivredne prakse u stočarstvu, faktore rizika u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preduslovne programe u prerađivačkoj industriji, upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla, HACCP sistem u preradi mlijeka, mesa, ribe, meda, stočne hrane, metode kontrole bezbjednosti hrane

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ2x1
1B
1x1
1B