ELEKTRIČNE MAŠINE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može: 1. Nabrojati i definisati konvencionalne rotacione električne mašine, njihovu dominantnu ulogu i njihovu konstrukciju; 2. Definisati pojam samopobuđivanja generatora jednosmjerne struje; 3. Definisati mašinu jednosmjerne struje sa složenom pobudom i tumačiti slučajeve upotrebe aditivne ili diferencijalne pobude; 4. Tumačiti izlazne karakteristike motora i generatora jednosmjerne struje u zavisnosti od načina pobuđivanja; 5. Izračunati performanse asinhrone mašine u motornom i generatorskom režimu rada iz ekvivalentne šeme; 6. Definisati dvostrano napajani asinhroni generator i pripadajuću ekvivalentnu šemu; 7. Analizirati fazorski dijagram sinhronog turbo i hidro generatora i izračunavati aktivnu i reaktivnu snagu; 8. Definisati pogonsku kartu sinhronog turbo generatora; 9. definisati pojam statičke, dinamičke i tranzijentne stabilnosti, definisati i tumačiti jednačinu njihanja kao i kriterijum jednakih površina; 10. Tumačiti procese u toku simetričnog tropolnog kratkog spoja neopterećenog sinhronog generatora; 11. Tumačiti klasični i savremene, bezkontaktne pobudne sisteme sinhronog generatora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO JOKSIMOVIĆ
ALDIN KAJEVIĆ

Termin kovid roka (Lazar Mašulović)

Rezultati drugog septembarskog roka

Termin polaganja u drugom septembarskom roku

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

Termin polaganja u prvom septembarskom roku

Rezultati nakon popravnog završnog ispita