Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, BCD, dekadnom) i vrši njihovo konvertovanje; 2. Izračuna rezultat osnovnih aritmetičkih operacija u navedenim brojnim sistemima; 3. Detaljno opiše različite formate binarnog zapisivanja podataka u računaru (neoznačenih i označenih cijelih brojeva, decimalnih brojeva sa nepomičnim i pomičnim zarezom, alfanumeričkih znakova i instrukcija); 4. Interpretira osnovne postulate, pravila i teoreme Bulove algebre, opiše logički izraz Bulovom funkcijom i pronađe njegovu minimalnu formu; 5. Analizira funkciju osnovnih i izvedenih logičkih kola i prekidačkih mreža; 6. Projektuje osnovne digitalne sisteme – binarni sabirač, multiplekser i dekoder, i analizira njihovo funkcionisanje; 7. Razlikuje i opiše memorijske elemente prema tehnologiji njihove izrade, najvažnijim karakteristikama (kapacitet i vrijeme pristupa) i hijerarhijskoj organizaciji u računarskom sistemu opšte namjene; 8. Projektuje memoriju velikog kapaciteta upotrebom memorijskih čipova manjeg kapaciteta; 9. Analizira funkcionisanje procesora i njegove mikroprogramske kontrolne jedinice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ1x1
80B+22P
1x8
80B
MILAN JOVANOVIĆ1x8
80B
MILUTIN RADONJIĆ2x1
80B+22P

Akademske e-mail adrese

ECTS katalog

Peti domaći zadatak

Četvrti domaći zadatak

Treći domaći zadatak

Drugi domaći zadatak

Prvi domaći zadatak