OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može: 1. Definisati pojam stacionarnog magnetskog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. Izračunati magnetsku indukciju primjenom Bio-Savarovog i Amperovog zakona; 3. Definisati Faradejev zakon elektromagnetske indukcije, tumačiti smjer i istaći statičku i dinamičku komponentu indukovane ems; 4. Definisati pojam sopstvene i međusobne induktivnosti i izračunati induktivnost u karakterističnim slučajevima (solenoid, torusni namotaj, dvožični, koaksijalni vod); 5. Obrazložiti potrebu uvođenja pojma obrtnog vektora, fazora i kompleksnog računa u analizi kola naizmjenične struje; 6. Definisati pojam kompleksne impedanse i admitanse, kompleksne snage; 7. Tumačiti oznake i konvencije u magnetski spregnutim kolima i definisati idealni transformator; 8. Definisati pojam naponske i strujne rezonanse, faktora dobrote, amplitudske i fazne karakteristike; 9. Definisati simetrično trofazno kolo i tumačiti spregu zvijezda i trougao; 10. Rješiti linearno električno kolo naizmjenične struje primjenom elementarnih transformacija, metoda i teorema;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x10
99B
ALDIN KAJEVIĆ2x2
99B+58P
1x10
99B+12P
GOJKO JOKSIMOVIĆ3x1
99B+58P