Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Projektuje i napravi jednostavnu relacionu bazu podataka 2. Napravi složene SQL upite nad relacionom bazom podataka 3. Upravlja pravima pristupa podacima u relacionoj bazi podataka 4. Sastavi jednostavne PL/SQL programe, funkcije i trigere 5. Upotrijebi ORACLE i MySQL višekorisničku serversku platformu za razvoj baza podataka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ1x1
2S
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
2S
1x1
2S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
2S
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN1x1
2S

Termini popravnih kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

Predavanja 5.4.2021.

Rezultati završnog ispita - januar 2021

Termin završnog ispita

Online vježbe - 24.12.2020

Online vježbe - 23.12.2020

Postavka problema koji će se razmatrati na predavanju

Normalizacija baza podataka - II termin nastave

Materijali sa vježbi

Logički dizajn baza podataka korišćenjem normalizacije