ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne adaptivne algoritme (LMS sa varijantama) 2. Napravi računarski model adaptivnog sistema i izvodi eksperimente na napravljenom modelu 3. Primijeni adaptivni sistem na probleme identifikacije nepoznatog sistema i poništavanje smetnji 4. Definiše i objasni osnovne elemente neuralnih mreža 5. Analizira, tumači i reprodukuje rezultate iz oblasti adaptivnih diskretnih sistema izložene kroz naučne radove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
2S+1P
MILOŠ DAKOVIĆ1.5x1
2S+1P
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
2S+2P

Popravni kolokvijumi

Predavanja i računske vježbe - 22.12.2021

Obavještenje u vezi septembarskog ispitnog roka

Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

Online predavanja i vježbe - 30.12.2020

Online računske vježbe - 09.12.2020

Postavke zadataka sa vježbi

Razduživanje knjiga iz DOS-a