Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student/studentkinja bi trebao/la da: opiše teorije i oblike komunikacije, primijeni vještinu slušanja, primijeni vještinu postavljanja pitanja, pokaže vještinu asertivne komunikacije i objasniti komunikaciju u grupi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ2x1
5B
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ4x1
5B