SAVREMENI RUSKI JEZIK I-NIVOA1


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: ― sagleda osnovne karakteristike gramatičkog sistema ruskog jezika ― komunicira na ograničen broj tema na osnovu leksičko-gramatičkog materijala koji odgovara nivou A1; poštuje pravila etikecije; ― čita i razumije adaptirane tekstove na ruskom jeziku uz primjenu prozodije ruskog jezika ― prevodi sa ruskogjezika i na ruski jezika adaptirane tekstove ― koristi jednojezične i dvojezične rječnike ― primjenjuje ortografska i interpunkcijska pravila

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
25B
SVETLANA BABOVIĆ2x1
25B
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
25B
ANA PEJANOVIĆ2x1
25B

On-line čas - 12.10.2020 19:02

Poziv za vjezbe

On-line čas - 07.10.2020 00:13

Poziv za predavanje

Prevođenje - link za vježbe

Материал для урока Устные упражнения Тема "Знакомство" - 04.10.2020 13:03

Savremeni ruski jezik 1 – Nivo A1 (obrada teksta).10.2020 10:18

Savremeni ruski jezik 1 – Nivo A1 (obrada teksta)

Savremeni ruski jezik 1 – Nivo A1 (obrada teksta)