SAVREMENI RUSKI JEZIK I-NIVOA1


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: ― sagleda osnovne karakteristike gramatičkog sistema ruskog jezika ― komunicira na ograničen broj tema na osnovu leksičko-gramatičkog materijala koji odgovara nivou A1; poštuje pravila etikecije; ― čita i razumije adaptirane tekstove na ruskom jeziku uz primjenu prozodije ruskog jezika ― prevodi sa ruskogjezika i na ruski jezika adaptirane tekstove ― koristi jednojezične i dvojezične rječnike ― primjenjuje ortografska i interpunkcijska pravila

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
25B
SVETLANA BABOVIĆ2x1
25B
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
25B
ANA PEJANOVIĆ2x1
25B