Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. razlikuje morfološki jednostavne od morfološki složenih riječi 2. analizira morfološki složene riječi na neposredne dijelove 3.pravilno izabere fonološki ili leksički uslovljen alomorf afiksa ili osnove u slučaju sufiksacije ili prefiksacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ