Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - razlikuje morfološki jednostavne od morfološki složenih riječi; - analizira morfološki složene riječi na neposredne dijelove; - pravilno izabere fonološki ili leksički uslovljen alomorf afiksa ili osnove u slučaju sufiksacije ili prefiksacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija