ENGLESKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA(OSNOVE)


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - razlikuje morfološki jednostavne od morfološki složenih riječi; - analizira morfološki složene riječi na neposredne dijelove; - pravilno izabere fonološki ili leksički uslovljen alomorf afiksa ili osnove u slučaju sufiksacije ili prefiksacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ2x1
34B+16S+12P

Morfologija (osnove) - Obavještenje o početku nastave