SAVREMENE TENDENCIJE U ANGLOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. Navedu i opišu ključne pravce, tendencije, stilske formacije i dostignuća britanskog romana iz druge polovine 20. vijeka i početka 21.vijeka; 2. Povežu osnovne odlike društveno-istorijskih i kulturnih tokova sa razvojem romana u ovom periodu; 3. Nabroje najistaknutije autore i djela u britanskoj prozi 20.vijeka, kao i one koji čine aktuelnu književnu scenu u Velikoj Britaniji; 4. Argumentovano i detaljno analiziraju romane uvrštene u program, kao i ostala djela obrađivanih autora, komentarišući njihove pripovjedne tehnike, likove, tematsko-ideološke preokupacije, itd; 5. Pišu eseje i radove na raznovrsne teme iz oblasti savremenog britanskog romana, u potpunosti vladajući svim formalno-tehničkim i organizacionim parametrima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ
VANJA VUKIĆEVIĆ GARIĆ

Nova objava - 29.10.2020 16:14

Nova objava - 22.10.2020 14:58