Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Vlada osnovama leksikologije i tvorbe riječi u italijanskom jeziku (prefiksacija). 2. Vlada osnovama morfologije italijanskih glagola: prepoznaje i koristi proste i složene oblike pravilnih i najfrekventnijih nepravilnih glagola, kao i pojedine složenije glagolske konstrukcije (implicitne, perifrastične, pasivne). 3. Prepoznaje i upotrebljava najfrekventnije italijanske sufikse i prefikse; prepoznaje najfrekventnije sufikse za alteraciju i upotrijebi ih za gradnju deminutiva, augmentativa i pejorativa. 4. Prepoznaje i pravilno upotrebljava glavne italijanske veznike u eksplicitnim konstrukcijama. 5. Pravilno upotrebljava i gradi priloge. 6. Vlada osnovama upotrebe predloga i poredi ih sa predloškim sistemom maternjeg jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnog ispita, septembarski rok

Rezultati popravnog ispita, avgustovski rok

Rezultati popravnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultati popravnog ispita