Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Vlada osnovama leksikologije i tvorbe riječi u italijanskom jeziku (prefiksacija). 2. Vlada osnovama morfologije italijanskih glagola: prepoznaje i koristi proste i složene oblike pravilnih i najfrekventnijih nepravilnih glagola, kao i pojedine složenije glagolske konstrukcije (implicitne, perifrastične, pasivne). 3. Prepoznaje i upotrebljava najfrekventnije italijanske sufikse i prefikse; prepoznaje najfrekventnije sufikse za alteraciju i upotrijebi ih za gradnju deminutiva, augmentativa i pejorativa. 4. Prepoznaje i pravilno upotrebljava glavne italijanske veznike u eksplicitnim konstrukcijama. 5. Pravilno upotrebljava i gradi priloge. 6. Vlada osnovama upotrebe predloga i poredi ih sa predloškim sistemom maternjeg jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija