ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST 2-HUMANIZAM I RENESANSA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student/kinja bi trebalo da: 1. Obrazloži kulturološki kontekst književnih pojava epohe humanizma i renesanse. 2. Kategorizuje djela italijanske književnosti nastala u 15. i 16. vijeku po književnim razdobljima i žanrovima. 3. Predstavi najznačajnije autore italijanske književnosti 15. i 16. vijeka i njihova djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DESANKA JAUKOVIĆ1x1
21B+9P
VESNA KILIBARDA2x1
21B+9P

Nova objava - 21.04.2020 17:08

Italijanska knjizevnost 2 - Humanizam i renesansa, drugi kolokvijum, rezultati