Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Tumači genezu, žanrovske, tematske, jezičke i stilske karakteristike Bokačovog Dekamerona. 2. Tumači dva aspekta srednjevjekovne kulture upoređujući Danteovu Božanstvenu komediju i Bokačov Dekameron. 3. Objasni odnos između “okvira”, novela i glasa autora u Bokačovom Dekameronu. 4. Objasni vezu Dekamerona sa primjerima “uokvirenih priča” nastalih prije i poslije ove zbirke. 5. Rekonstruiše recepciju Dekamerona kroz vjekove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DESANKA JAUKOVIĆ2x1
5S
VESNA KILIBARDA2x1
5S