MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA


Semestar: 3, 4
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Mikrobiologija I imunologija, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 2. Opisuje normalnu mikrofloru ljudskog organizma i normalno funkcionisanje imunog sistema, kao i njihov uzajamni odnos (mikroorganizam-domaćin-imuni sistem). 3. Opisuje moguće etiološke mikroorganizme u sklopu pojedinih infekcija i imuni odgovor domaćina u sklopu infekcije. 4. Odabira pravilan i prihvatljiv uzorak za mikrobiološku obradu na temelju analize infekcije. 5. Samostalno uzima uzorke od pacijenta iz različitih sistema, ispravno ih čuva, transportuje do mikrobiološke laboratorije i zasijava. 6. Analizira i interpretira bazične rezultate mikrobioloških analiza. 7. Koristi usvojena znanja o pravovremenoj primjeni antimikrobne terapije i mogućim negativnim posljedicama njene primjene. 8. Analizira mapu prisutnih bakterija u datoj bolničkoj sredini i predlaže osnovne mjere suzbijanja i prevencije, koristeći metode sterilizacije i dezinfekcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VAID FRLJUČKIĆ2x5
40B+21S+14P
MARIJANA MIMOVIĆ2x5
40B+21S+14P
MARIJANA MIMOVIĆ1.2x5
40B+21S+14P
TAMARA JOVIĆEVIĆ.8x5
40B+21S+14P
VINETA VUKSANOVIĆ3.67x1
40B+21S+14P
VINETA VUKSANOVIĆ2.6x1
40B+21S+14P
GORDANA MIJOVIĆ1.33x1
40B+21S+14P
GORDANA MIJOVIĆ.4x1
40B+21S+14P