Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Higijena sa oralnom higijenom student treba da poznaje osnovne ekološke principe na kojima počiva živi svet na Zemlji uključujući i čoveka; da zna kako zagađenje vode može štetno da utiče na zdravlje a posebno na oralno zdravlje, kako se higijenski ispituje voda za piće i kako se voda koristi za unapređenje zdravlja; da zna kakav je značaj zemljišta i potencijalni štetni efekat otpadnih materija na zdravlje, a posebno na oralno zdravlje; da zna kakav je značaj ishrane za zdravlje, a posebno oralno zdravlje i kako se ispituju namirnice i sprovode dijetetska ispitivanja i planira ishrana; Da zna kakav je značaj lične higijene, dezinfekcije i sterilizacije u zaštiti zdravlja, a posebno oralnog zdravlja; da zna kako se pravilno sprovodi oralna higijena..

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija