FARMACEUTSKA HEMIJA III


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni da: Daju odgovore na pitanja “zašto” i “kako” a koja se odnose na delovanje lekova; Povežu strukturu I fizičko-hemijske osobine leka sa farmakološkom aktivnošću; Razumeju koncept: metabolizam lekova, bioraspoloživost i farmakokinetika, i ulogu farmaceutske hemije u poboljšavanju ovih parametara; Sagledaju mogućnosti farmaceutske hemije u svetlu razvoja I otkrića novih lekova; Kritički razmišljaju I rešavaju probleme koji se odnose na hemiju lekova: Stečeno znanje predstavlja osnov za kurseve farmakologije, metabolizma lekova, farmaceutske tehnologije I farmaceutske analize.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MARKOVIĆ3x1
9B+7S+4P
SEHIJA DIZDAREVIĆ3x1
9B+7S+3P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x2
18B+14S+7P
ZORICA VUJIĆ4x1
18B+14S+7P