FARMACEUTSKA HEMIJA III


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni da: Daju odgovore na pitanja “zašto” i “kako” a koja se odnose na delovanje lekova; Povežu strukturu I fizičko-hemijske osobine leka sa farmakološkom aktivnošću; Razumeju koncept: metabolizam lekova, bioraspoloživost i farmakokinetika, i ulogu farmaceutske hemije u poboljšavanju ovih parametara; Sagledaju mogućnosti farmaceutske hemije u svetlu razvoja I otkrića novih lekova; Kritički razmišljaju I rešavaju probleme koji se odnose na hemiju lekova: Stečeno znanje predstavlja osnov za kurseve farmakologije, metabolizma lekova, farmaceutske tehnologije I farmaceutske analize.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MARKOVIĆ3x1
8B+6S+2P
SEHIJA DIZDAREVIĆ3x2
16B+11S+4P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x3
24B+17S+6P
ZORICA VUJIĆ3x1
24B+17S+6P