Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni da: Daju odgovore na pitanja “zašto” i “kako” a koja se odnose na delovanje lekova; Povežu strukturu I fizičko-hemijske osobine leka sa farmakološkom aktivnošću; Razumeju koncept: metabolizam lekova, bioraspoloživost i farmakokinetika, i ulogu farmaceutske hemije u poboljšavanju ovih parametara; Sagledaju mogućnosti farmaceutske hemije u svetlu razvoja I otkrića novih lekova; Kritički razmišljaju I rešavaju probleme koji se odnose na hemiju lekova: Stečeno znanje predstavlja osnov za kurseve farmakologije, metabolizma lekova, farmaceutske tehnologije I farmaceutske analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Predavanja - obavještenje

Kolokvijum

Ispit 15.07.2020.

Ispit 03.07.2020

Obavještenje ISPIT iz Farmaceutske hemije 3

Vjezba ZOOM

Prezentacije i literatura sa predavanja

Nova objava - 06.05.2020 12:41

Nova objava - 30.03.2020 16:40

Nova objava - 29.03.2020 22:57

Nova objava - 24.03.2020 14:17