Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries
Naziv : Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana
Početak : 15.01.2020.
Kraj : 14.01.2023.
Skraceni naziv : BLUEWBC
Web site : http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/erasmus -programme-bluewbc
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu : 207766
Ukupan budzet : 985755
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : Glavni ciljevi projekta su koncipirani na način da unaprijede postojeće stanje u oblasti plavih ekonomija, inovacija i preduzetništva kroz izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju i povezivanja akademske zajednice sa privredom.  Ključni faktori za postizanje predviđenih ciljeva su izmjena postojećih i razvoj novih nastavnih predmeta na osnovnim i master studijama, te stvaranje interesantnog, inovativnog i dinamičnog okruženja u oblasti pomorstva, sve sa ciljem privlačenja što većeg broja mladih i talentovanih studenata i motivisanja akademskog osoblja.


The main goals of the project are conceptualized in a way to improve the current situation in the field of Blue economies, innovation and entrepreneurship through capacity building in higher education and connecting the academic community with the economy. The key factors for achieving the planned goals are related to the change of existing and development of new courses at undergraduate and master studies, and the creation of an interesting, innovative and dynamic environment in the field of maritime affairs, with the aim of attracting as many young and talented students and motivating academic staff.

http://bluewbc.eu/