Sehad Čekić


Sehad Čekić
Šifra: 255015
Prezime i ime: Sehad Čekić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJAMaster1SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA I4 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMagistarske2IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMaster2SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA II4 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3FILMSKA PRODUKCIJA - KRATKI FILM I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4FILMSKA PRODUKCIJA - KRATKI FILM II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5FILMSKA PRODUKCIJA - PROJEKAT I3 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6FILMSKA PRODUKCIJA - PROJEKAT II3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor