Aleksandar Ivanović B.

Aleksandar Ivanović B.

redovni profesor | Pravni fakultet | honorarno

Aleksandar Branislava Ivanović je rođen 03.08. i 963. godine u Titogradu. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Metalurškotehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici je završio osnovne studije, a na istom fakultetu je odbranio magistarski rad sa temom "Mogućnost dokazivanja tragova bakra kod ispaljenja metka iz pištolja”. Doktorirao je Univerzitetu u Novom Pazara, 2009.godine. Na Univerzitetu u Novom Pazaru (Republika Srbija) biran je u zvanje docenta (2011), vanrednog profesora (2015) i redovnog profesora (2020) za...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir Rakočević, Aleksandar Ivanović, Darko MaverForenzična akreditacija v evropskih državahRevija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana

Obavjestenja iz nastave