Medicinski fakultet

Interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2021/22. godini
Interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2021/22. godini

Univerzitet Crne Gore objavio je Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2021/22. godinu

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2021/22. godini.

Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije koju formira dekan.

Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je je otvoren osam dana od dana objavljivanja.
 

Rektorat Univerziteta Crne Gore 

 

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE

INTERNI OGLAS

ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2021/22. GODINI

  1. ARHITEKTONSKI FAKULTET

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Arhitektura 5+0

Osnovne

1

Arhitektonska grafika

1

Nacrtna geometrija

2

2

Nacrtna geometrija i perspektiva

2

9

Arhitektonska radionica

1

  1. EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Ekonomija

Osnovne akademske

VI

Menadžment ljudskih resursa

2

Menadžment Podgorica

Osnovne primijenjene

II

Osnove marketinga

2

V

Fiskalna ekonomija

2

VI

Upravljanje ljudskim resursima

2

Menadžment Bijelo Polje

Osnovne

primijenjene

II

Osnove marketinga

2

V

Fiskalna ekonomija

2

VI

Upravljanje ljudskim resursima

2

Marketing u trgovini

2

Poslovna ekonomija

Master akademske

II

Strategijsko liderstvo

2

III

Fiskalna ekonomija

4

Menadžment

Master primijenjene

II

Preduzetničko liderstvo

4

Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima

4

Finansiranje javnog sektora

4

3. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Primijenjeno računarstvo

Osnovne

II

Kompjuterska grafika

2

IV

Softversko inženjerstvo

3

V

Projektovanje informacionih sistema

3

VI

Baze podataka (napredni kurs)

3

Telekomunikacije

Master

III

IoT mreže

3

Računari

Master

II

Heurističke metode optimizacije

3

Primijenjeno računarstvo

Master

II

Alati za razvoj softvera

2

III

Paralelno programiranje

3

Elektroenergetski sistemi

Master

III

Optimizacija distributivnih sistema

2

Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema

2

Nastava koju izvode nastavnici Elektrotehničkog fakultet na drugim fakultetima (po principu matičnosti)

NA MAŠINSKOM FAKULTETU

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Mehatronika

Master

I

Algoritmi I programiranje

2

NA POMORSKOM FAKULTETU KOTOR

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Nautika i pomorski saobraćaj

Osnovne

I

Primjena računara u pomorstvu

1

Pomorska elektrotehnika

Osnovne

I

Primjena računara u pomorstvu

1

III

Elektronski navigacioni uređaji

2

IV

Računarske mreže na brodovima

2

4.    FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Gluma

Osnovne

I

Gluma I

4

I

Govor I

2

I

Pokret I

2

I

Ples I

2

I

Svjetska drama i pozorište I

2

II

Gluma II

4

II

Govor II

2

II

Pokret II

2

II

Ples II

2

II

Svjetska drama i pozorište II

2

III

Govor III

2

III

Pokret III

2

III

Glas III

2

III

Ples III

2

III

Svjetska drama i pozorište III

2

III

Južnoslovenska drama i pozorište I

2

III

Istorija crnogorske kulture I

2

IV

Govor IV

2

IV

Pokret IV

2

IV

Glas IV

2

IV

Ples IV

2

IV

Svjetska drama i pozorište IV

2

IV

Južnoslovenska drama i pozorište II

2

IV

Istorija crnogorske kulture II

2

V

Govor V

2

V

Pokret V

2

V

Glas V

2

V

Ples V

2

V

Crnogorska drama i pozorište I

2

VI

Govor VI

2

VI

Pokret VI

2

VI

Glas VI

2

VI

Ples VI

2

Drama i pozorište

Osnovne

I

Svjetska drama i pozorište I

2

I

Istorija crnogorske kulture I

2

II

Svjetska drama i pozorište II

2

II

Istorija crnogorske kulture II

2

III

Svjetska drama i pozorište III

2

III

Južnoslovenska drama i pozorište I

2

IV

Svjetska drama i pozorište IV

2

IV

Južnoslovenska drama i pozorište II

2

V

Crnogorska drama i pozorište I

2

V

Psihologija I

2

VI

Crnogorska drama i pozorište II

2

VI

Psihologija II

2

Film i mediji

Osnovne

I

Medijska kultura i produkcija

2

I

Istorija crnogorske kulture I

2

II

Istorija crnogorske kulture II

2

III

Montaža I

2

IV

Montaža II

2

V

Psihologija I

2

V

Montaža III

2

VI

Psihologija II

2

VI

Montaža IV

2

Dramaturgija

Master

I

Savremena drama I

2

I

Savremena dramatologija I

2

II

Savremena drama II

2

II

Savremena dramatologija II

2

Režija

Master

I

Pokret MA I

2

I

Dokumentarni film MA I

2

II

Pokret MA II

2

II

Dokumentarni film MA II

2

Gluma

Master

I

Glas MA I

4

I

Pokret MA I

4

I

Ples MA I

4

I

Psihologija I

2

II

Glas MA II

4

II

Pokret MA II

4

II

Ples MA II

4

II

Psihologija II

2

III

Gluma – Stil igre

4

5.    MEDICINSKI FAKULTET

Studijski  program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

 

 

 

 

 

 

Medicina

Osnovne

II

Medicinska terminologija – Latinski jezik

1  

VII

VII i VIII

Infektivne bolesti

Infektivne bolesti (po starom programu)

3

3,4

VII I VIII

VIII

Neurologija (po starom programu)

Neurologija

2,3

3

VIII

Radiologija i nuklearna medicina

(za nuklearnu medicinu)

0,37

VIII

Interna medicina (za oblast nefrologija)

2

VIII

X

XI

XI

Porodična medicina  (izborni predmet)

Porodična medicina  (izborni predmet)

Medicina rada

1

1,2

1

XI

Otorinolaringologija

(za oblast maksilofacijalna hirurgija) – u proceduri izbor u akademsko zvanje

0,37

XI

Higijena i medicina rada (za oblast higijena)

1,65

 

 

 

 

 

 

Stomatologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne

III i IV

V I VI

VII I VIII

Gnatologija

Mobilna stomatološka protetika – predklinika

Mobilna stomatološka protetika I

2

2

2

V

Neurologija

1

V i VI

VII I VIII

Fiksna stomatološka protetika – predklinika

Fiksna stomatološka protetika I

3

2

VI

Higijena sa oralnom higijenom (za oblast higijena)

0,7

VI

Infektivne bolesti

1

VIII

IX i X

IX

Klinička endodoncija I (po starom programu)

Klinička endodoncija I

Klinička endodoncija II (po starom programu)

1

2

1

VII i VIII

IX

IX I X

Paradontologija I

Paradontologija II

Oralna medicina

2

1

3

IX i X

Maksilofacijalna hirurgija  - u proceduri izbor u akademsko zvanje

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne

 

III

Imunologija

2

III

Fiziologija I

3

IV

Fiziologija II

2

IV

V

VII

Farmakognozija I

Farmakognozija II

Fitoterapija

2

3

2

IV

V

Farmaceutska hemija I

Farmaceutska hemija  II

3

3

V

Bromatologija

3

V

VI

Farmakologija I

Farmakologija II

3

3

VI

Farmaceutska hemija  III

4

VII

IX

Farmaceutska analiza i kontrola ljekova

Farmaceutska regulativa sa aspekta kvaliteta lijeka(modul 2)

3

4

VII

VIII

Farmakoterapija  I

Farmakoterapija  II

u proceduri izbor u akademsko zvanje

2

2

VIII

Toksikologija sa analitikom

2

IX

Klinička farmacija

3

IX

IX

Vještina komunikacije u farmaciji (modul 1)

Vještina komunikacije u farmaciji (modul 2)

4

2

Primijenjena

fizioterapija

 

Primijenjene

I

II

Anatomija sa histologijom  I

Anatomija sa histologijom  II

5

4

I

Zdravstvena psihologija

2

II

Fiziologija

3

II

Patologija sa patofiziologijom

2

II

III

Kineziologija I

Kineziologija II

3

3

II

III

Fizioterapija I

Fizioterapija  II

3

3

III

Neurologija

2

IV

Manuelne tehnike

1

IV

V

Fizioterapija muskuloskeletnih bolesti i povreda

Fizioterapija u gerijatriji

3

1

V

VI

Fizioterapija u sportu

Konteksti prakse fizioterapije

1

3

VI

Proprioceptivne tehnike u fizioterapiji

2

Promocija zdravlja i prevencija bolesti (modul 1)

2

Rehabilitacione tehnologije (modul 2)

2

Visoka

medicinska škola

Primijenjene

I

Medicinska fiziologija

3

Osnovi zdravstvene njege I

4

II

Farmakologija

3

Socijalno,zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti zdravstvene njege

1

Osnovi biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

2

Osnovi zdravstvene njege II

4

IV

Dijetetika

2

Zdravstvena njega

5

Zdravstvena njega u infektologiji sa infektivnim bolestima

3

V

Zdravstvena njega u hirurgiji sa hirurgijom

1,67

Zdravstvena njega u gerijatriji sa gerijatrijom

4

Metodologija istraživanja u zdravstvenoj njezi sa statistikom i informatikom

2

Palijativna njega

2

VI

Intenzivna njega sa anestezijom i reanimatologijom

5

Promocija zdravlja i preventivni program u zdravstvu

5

6.    BIOTEHNIČKI FAKULTET

Studijski  program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Biljna proizvodnja

Osnovne akademske – Podgorica

VI

Mediteransko voćarstvo

3

Animalna proizvodnja

Osnovne akademske – Podgorica

II

Anatomija i fiziologija domaćih životinja

4

III

Osnovi ishrane i hraniva

3

Mehanizacija i oprema u stočarstvu

3

IV

Ishrana preživara

3

Ishrana nepreživara

3

V

Svinjarstvo

3

Živinarstvo

3

VI

Konjarstvo

2

Mediteransko voćarstvo

Osnovne primijenjene – Bar

III

Opšte voćarstvo

3

Agropomotehnika

2

Ukrasno   mediteransko      bilje

2

IV

Rasadnička proizvodnja

2

VI

Berba, čuvanje  i  pakovanje suptropskog  voća

3

Agrobiodiverzitet i biljni genetički resursi

2

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

Osnovne primijenjene – Bijelo Polje

I

Poljoprivredna botanika

2

III

Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje

3

IV

Berba čuvanje i pakovanje ljekovitog i aromatičnog  bilja

3

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

Osnovne primijenjene –

Bijelo Polje

VI

Sakupljanje, pakovanje i čuvanje kontinentalnog ljekovitog bilja

3

Primijenjena farmakognozija

3

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Master akademske

Podgorica

I

Savremeni uzgojni oblici u voćarstvu

2

II

Rasadničarstvo

3

Ratarstvo i povrtarstvo

Master akademske

Podgorica

III

Ukrasno bilje

2

Tehnologije u animalnoj proizvodnji

Master akademske

Podgorica

I

Fiziologija reprodukcije, rasta i laktacije domaćih životinja

3

Novi trendovi u ishrani domaćih životinja

3

III

Tehnologija odgajivanja nepreživara

3

Ishrana mliječnih grla

3

Tehnologija konzervir. hrane za životinje

3

Agrobiznis i ruralni razvoj

 

 

Master akademske  interdisciplinarne - Podgorica

III

Principi voćarsko vinogradarske proizvodnje

3

Bezbjednost hrane

Master akademske  interdisciplinarne - Podgorica

III

Sertifikacija i akreditacija  u proizvodnji i kontroli hrane

2

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

Master primijenjene –

Bijelo Polje

I

Tehnologija gajenja kontinentalnog ljekovitog bilja

3

II

Održivi razvoj prirodnih resursa ljekovitog i aromatičnog bilja

3

Rasadničarstvo

Master primijenjene – Bar

I

Specijalno rasadničarstvo

3

II

Kontejnerska proizvodnja voćnih sadnica

3

Primjena biostimulatora u rasadničkoj proizvodnji

3

III

Primjena supstrata u rasadničarstvu

3

Proizvodnja dendrološkog sadnog materijala

2

Kalemarstvo

3

7.    FILOLOŠKI FAKULTET

Studijski program

Nivo

studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond

časova

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

Osnovne

II

Ruski jezik 2

2

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

 

Osnovne

II

Ruski jezik 2

2

III

Njemački jezik 3

2

IV

Njemački jezik 4

2

Master

II

Pedagoška psihologija

2

Engleski jezik i književnost

 

Osnovne

 

I

Engleski jezik 1 – Fonetika

2

II

Engleski jezik 2 – Fonologija

2

Ruski jezik 2

2

III

Savremeni engleski jezik 3 Nivo C1.1

 

2

Njemački jezik 3

2

IV

Njemački jezik 4

2

V

Ruski jezik 5

2

VI

Ruski jezik 6

2

Osnove prevođenja 2

2

Jezik, kultura,prevođenje

2

Master

 

I

Istorija engleskog jezika 1

2

II

Pedagoška psihologija

2

III

Akademsko pisanje

2

Engleski jezik i književnost, Prevodilaštvo

Master

 

I

Prevod ekonomskih tekstova sa engleskog jezika sa osnovama terminologije

2

III

Kontrastivna semantika

2

Ruski jezik i književnost

 

Osnovne

II

Savremeni ruski 2 – Nivo A2

2

III

Savremeni ruski 3 – Nivo B 1.1

2

Njemački jezik 3

2

IV

Njemački jezik 4

2

V

Engleski jezik 5

2

V

Osnove prevođenja

2

VI

Engleski jezik 6

2

Master

I

Savremeni ruski jezik 7 – Nivo C1.1

2

II

Pedagoška psihologija

2

III

Savremeni ruski jezik 9 – Nivo C2.1

2

Italijanski jezik i književnost

 

Osnovne

 

II

Ruski jezik 2

2

III

Latinski jezik 1

2

Njemački jezik 3

2

IV

Latinski jezik 2

2

Njemački jezik 4

2

V

Savremeni italijanski jezik 5 – Nivo B2.1

2

Engleski jezik 5

2

Ruski jezik 5

2

VI

Ruski jezik 6

2

Engleski jezik 6

2

Savremeni italijanski jezik 6 – Nivo B2.2

2

Italijanski jezik struke – Nivo B2.2

2

Master

 

I

Metodika nastave italijanskog jezika 1

2

II

Metodika nastave italijanskog jezika 2

2

Pedagoška psihologija

2

III

 

 

Metodika nastave italijanskog jezika 3 sa

školskim radom

2

IV

Pedagoška psihologija

2

Francuski jezik i književnost

 

Osnovne

II

Ruski jezik 2

2

Njemački jezik 2

2

III

Njemački jezik 3

2

Italijanski jezik 3

2

Latinski jezik 1

2

IV

Njemački jezik 4

2

Latinski jezik 2

2

V

Osnove prevođenja 1

2

Drugi strani jezik 5 – Engleski jezik 5

2

Njemački jezik 5

2

Ruski jezik 5

2

VI

Drugi strani jezik 6 – Engleski jezik 6

2

Ruski jezik 6

2

Master

II

Pedagoška psiologija

2

Njemački jezik i književnost

 

Osnovne

 

I

Savremeni njemački jezik 1 – nivo A1

2

Njemački jezik 1 – Osnove gramatike

2

II

Savremeni njemački jezik 2 – nivo A2

2

Njemački jezik 2 – Morfologija 1

2

Ruski jezik 2

2

III

Savremeni njemački jezik 3 – nivo B1.1

2

Njemački jezik 3 – Morfologija 2

2

Osnove prevođenja 1

2

IV

Savremeni njemački jezik 4 – Nivo B1.2

2

Njemački jezik 4 – Sintaksa 1

2

Osnove prevođenja 2

2

V

Savremeni njemački jezik 5 – nivo B2.1

2

Njemački jezik 5 – Sintaksa 2

2

Osnove prevođenja 3

2

Engleski jezik 5

2

Ruski jezik 5

2

VI

Njemački jezik 6 – Leksikologija

2

Savremeni njemački jezik 6 – nivo B2.2

2

Osnove prevođenja 4

2

Ruski jezik 6

2

Engleski jezik 6

2

Master

 

I

Savremeni njemački jezik 7 – nivo C1.1

2

Metodika nastave njemačkog jezika 1

2

Semantika njemačkog jezika

2

Istorija njemačkog jezika 1

2

II

Savremeni njemački jezik 8 – nivo C1.2

2

Metodika nastave njemačkog  jezika 2

2

Istorija njemačkog jezika 2

2

Pedagoška psihologija

2

III

Savremeni njemački jezik 9 – Nivo C1.2/C2.1

2

Metodika nastave njemačkog jezika 3 sa školskim radom

2

NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU

Arhitektura

Osnovne

VII

Engleski jezik

2

NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU

Građevinarstvo

Osnovne

III

Engleski jezik

2

NA BIOTEHNIČKOM FAKULTETU

Biljna proizvodnja;

Animalna proizvodnja

Osnovne

I

Engleski jezik 1

2

II

Engleski jezik 2

2

Bar: Mediteransko voćarstvo

Osnovne

II

Engleski jezik 1

2

III

Engleski jezik 2 

2

Bijelo Polje: Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

Osnovne

II

Engleski jezik 1

2

III

Engleski jezik 2

2

NA MAŠINSKOM FAKULTETU

Mašinstvo i Drumski saobraćaj

Osnovne

II

Engleski jezik 1

2

IV

Engleski jezik 2

2

V

Engleski jezik 3

2

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU

Matematika, Mat. i računarske nauke, Fizika, Biologija

Osnovne

I

II (Biol.)

Engleski jezik 1

2

Matematika, Matematika i računarske nauke, Fizika

Osnovne

II

Engleski jezik 2

2

Biologija

 

Osnovne

V

Engleski jezik 4

 

2

NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU

ETR/EA                   

Osnovne

I

Engleski jezik I                   

2

II

Engleski jezik II

2

III

Engleski jezik III         

2

IV

Engleski jezik IV

2

Primijenjeno računarstvo

Osnovne

I

Engleski jezik I

2

II

Engleski jezik II

2

III

Engleski jezik III

2

IV

Engleski jezik IV

2

NA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU

Hemijska tehnologija/Metalurgija i materijali

Osnovne

II

Engleski jezik 2 (opšti)

2

Engleski jezik 2 – stručni

2

NA PRAVNOM FAKULTETU

Pravne nauke

Osnovne

III

Engleski jezik 3, jezik struke    

2

NA EKONOMSKOM FAKULTETU

Menadžment, Podgorica

Osnovne

I

Poslovni strani jezik – Engleski jezik

2

Menadžment Bijelo Polje

Osnovne

I

Poslovni strani jezik – Engleski jezik

2

Ekonomija

Osnovne

III

Strani jezik – Engleski jezik III      

2

NA MEDICINSKOM FAKULTETU

Visoka medicinska škola, Berane

Osnovne

I

Engleski I

2

II

Engleski II

2

III

Engleski III

2

IV

Engleski IV

2

Primijenjena fizioterapija, Igalo

Osnovne

I

Engleski jezik I

1

II

Engleski jezik II

2

III

Engleski jezik III

2

IV

Engleski jezik IV

2

NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA

Politikologija – međunarodni odnosi,

Socijalna politika i socijalni rad,

Medijske studije i novinarstvo (zajednička nastava)

Osnovne

I

Engleski jezik opšti 1

Engleski jezik 1

Engleski jezik 1

 

2

II

Engleski jezik opšti 2

 

2

Međunarodni odnosi, Novinarstvo

(zajednička nastava)

Master

I

Francuski jezik 1 (drugi strani jezik)

2

II

Francuski jezik 2 (drugi strani jezik)

2

III

Francuski jezik 3 (drugi strani jezik)

2

NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

Osnovne

I

Engleski jezik struke I

2

II

Engleski jezik struke II

2

III

Engleski jezik struke III

2

NA FAKULTETU ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Turizam i hotelijerstvo

Osnovne

I

Engleski jezik I (dvije grupe predavanja, tri grupe vježbi)

2

Ruski jezik I

2

Italijanski jezik I

2

Njemački jezik I

2

II

Engleski jezik II

2

Ruski jezik II

2

Italijanski II

2

Njemački II

2

III

Engleski jezik III

2

Ruski jezik III

2

Italijanski III

2

Njemački III

2

IV

Engleski jezik IV

2

Ruski jezik IV

2

Italijanski jezik IV

2

Njemački jezik IV

2

NA POMORSKOM FAKULTETU

Brodomašinstvo

Osnovne

I

Engleski jezik I

2

Pomorska elektrotehnika

Osnovne

I

Engleski jezik I

2

Menadžment u pomorstvu i logistika

Osnovne

I

Engleski jezik I

3

II

Engleski jezik II

2

III

Engleski jezik III

2

IV

Engleski jezik IV

2

NA FAKULTETU ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

Sportski novinari i treneri

Osnovne

I

Engleski jezik I

2

II

Engleski jezik II

2

III

Engleski jezik III

2

8.    FILOZOFSKI FAKULTET

Studijski program

Nivo

studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond

časova

Sociologija

Akademske studije

Osnovne

 

I

Socijalna demografija

3

III

Sociologija kulture

2

Socijalna patologija

2

IV

Sociologija društvenih devijacija

2

V

Sociologija umjetnosti

2

VI

Sociološka istraživanja u oblasti kulture

2

Sociološka istraživanja grada

2

Opšta pedagogija – teorija vaspitanja, (ZAJEDNIČKI ZA VIŠE PROGRAMA)

2

Master

III

Potrošačko društvo i urbani stilovi života

2

Sociologija društvenih pokreta

2

Sociologija marginalizovanih grupa

2

Filozofija

Akademske studije

Osnovne

I

Uvod u teoriju saznanja

2

II

Antička filozofija II

4

III

Filozofija politike

2

Savremena teorija saznanja

2

IV

Uvod u ontologiju

2

Uvod u estetiku

2

Normativna i primijenjena etika

2

V

Moderna i savremena estetika

3

VI

Savremena filozofija XX vijeka

3

Opšta pedagogija – teorija vaspitanja

2

Master

I

Didaktika– teorija obrazovanja i nastave

2

II

Filozofija religije

3

Savremena politička filozofija

2

III

Metode istraživanja u istoriji filozofije

2

Kritička teorija društva

3

Istorija

Akademske studije

Osnovne

I

Istorijska geografija

2

III

Pomoćne istorijske nauke

2

Kulturna istorija Evrope u novom vijeku

2

IV

Pomoćne istorijske nauke

2

Kulturna istorija Evrope II (1789–1918)

2

Master

I

Opšta pedagogija – teorija vaspitanja

2

Teorijske osnove metodike istorije

2

II

Didaktika – teorija obrazovanja i nastave

2

Metodika nastave istorije sa školskim radom

2

Izborni predmet (Kultura savremenog doba)

2

III

Tehnika naučnog rada

2

Savremena istoriografija

2

Geografija

Akademske studije

Osnovne

I

Minerologija i petrografija

3

II

Geologija – tektonika i istorijska geologija

3

Master

I

Teorijske osnove metodike geografije

3

II

Opšta pedagogija-teorija vaspitanja

2

Metodika nastave geografije sa školskim radom

5

III

Primjena didaktičkih principa u nastavi geografije

3

Pedagogija

 

Osnovne

I

Opšta psihologija

2

II

Razvojna psihologija

3

Pedagoška komunikologija

2

III

Uvod u didaktiku

3

Školska pedagogija

3

IV

Organizacija nastave i učenja

3

Uvod u metodiku rada pedagoga

2

V

Uvod u andragogiju

3

Osnove metodologije pedagoških istraživanja

3

Psihologija ličnosti

2

Komparativna pedagogija (internacionalna dimenzija obrazovanja)

3

VI

Pedagoške naučno-istraživačke metode

2

Metodika rada predškolskog i školskog pedagoga

3

Pedagogija adolescentnog doba

2

Razvoj kurikuluma

3

Organizacija obrazovanja odraslih

3

Andragoška didaktika

2

Planiranje kadrova i obrazovanja

2

Komparativna andragogija

2

Master

I

Savremeni pedagoški pravci

3

Metodologija naučno-istraživačkog rada

2

Rad sa darovitom djecom

3

II

Savremene didaktičke teorije

3

Kvantitativne statističke metode

2

Pedagoška resocijalizacija

3

III

Dokimologija

3

Kultura i obrazovanje

2

Psihopatologija djece i adolescenata

2

Obrazovna tehnologija

3

Psihološki pristup u socijalnom radu (izborni)

2

Sociologija marginalizovanih grupa (izborni)

2

Obrazovanje učitelja

5+0

I

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

2

III

Didaktika

3

Razvojna psihologija

2

IV

Osnove organizacije nastave

3

V

Osnovi muzičke teorije i kulture

2

VI

Metodika nastave PP i PD I

2

Vokalno-instrumentalna nastava

2

VII

Metodika nastave PP i PD II

1

Metodika nastave muzičke kulture I

1

VIII

Metodika nastave PP i PD III

2

Metodika nastave muzičke kulture II

1

Teorijske osnove metodologije pedagoških istraživanja

2

Savremena obrazovna tehnologija

2

IX

Operativna naučno-pedagoška proučavanja

2

Statistika

2

Izborni predmet V (Jedan od tri naredna, a sluša se zajedno sa studentima SP Pedagogija)

Učenici sa smetnjama u učenju, pisanju, računanju

 

 

 

2P+2V

Dokimologija

2

Rad sa darovitom djecom

2

Prirodne nauke (modul)

2

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

5+0

I

Albanski jezik I

4

Engleski jezik I   

2

Interdiciplinarne osnove prirodnih nauka

2

Geografija

2

Osnovi  pedagogije

2

II

Albanski jezik II

4

Engleski jezik II

2

Istorija

2

Opšta psihologija

2

Izborni predmet 1 (Uvod u sociokulturnu antropologiju)

2

III

Engleski jezik III

2

Razvojna psihologija

2

Didaktika

3

Skolska praksa I

1

Uvod u teoriju knjizevnosti

2

IV

Skolska praksa II

1

Osnovi organizacije nastave

3

Književnost za djecu

3

Pedagoska psihologija

2

Likovna forma

2

Izborni predmet (Ekologija i zaštita zivotne sredine)

2

V

Savremeni školski sistemi

2

Metodika nastave albanskog jezika I

3

Metodika nastave matematike I

3

Osnovi muzičke teoirije i kulture

2

Školska praksa III

1

Porodična i školska pedagogija

2

VI

Likovne tehnike

2

Metodika nastave albanskog jezika II

3

Metodika nastave matematike II

3

Metodika nastave PP i PD I

2

Vokalno instrumentalna nastava

2

Izborni predmet III (Pravopis i kultura albanskog jezika i pravopis)

2

VII

Metodika nastave albanskog jezika III

4

Metodika nastave matematike III

4

Metodika nastave PP I PD II

1

Metodika nastave muzičke kulture I

1

Metodika nastave likovne kulture I

1

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

1

Interkulturalna pedagogija

2

VIII

Pedagogija rada sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju

2

Savremena obrazovna tehnologija

2

Metodika nastave PP I PD III

2

Metodika nastave muzičke kulture II

1

Metodika nastave likovne kulture II

1

Teorijske osnove metodologije pedagoških istraživanja

2

IX

Operativna naučno – pedagoška proučavanja

2

Statistika

2

Metodika rada sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju

2

Sociologija kulture (izborni 4)

2

Scenska i lutkarska umjetnost (izborni 4)

2

Učenici sa smetnjama u učenju, pisanju, računanju (izborni 5)

2

Dokimologija (izborni 5)

2

Rad sa darovitom djecom (izborni 5)

2

Društvene nauke (izborni modul)

2

Prirodne nauke (izborni modul)

2

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Osnovne

I

Opšta psihologija

2

II

Osnove didaktike

3

Razvojna psihologija predškolskog uzrasta

2

P – 2

Muzička kultura

2

III

Metodika muzičke kulture

3

IV

Metodika upoznavanja prirode

2

V

Metodika upoznavanja društva

2

Master

I

Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja

2

II

Kvantitativno-kvalitativna proučavanja vaspitanja

2

III

Komparativna obrazovna politika u predškolstvu

2

Slikovnica i ilustrovana knjiga

1

Scenska i lutkarska umjetnost

1

Psihologija

Osnovne

I

Uvod u psihologiju

2

Psihologija percepcije

3

Psihološki praktikum I

2

II

Kognitivna psihologija  

3

Emocije i motivacija    

2

Napredne statističke metode u psihologiji    

4

Metodologija psiholoških istraživanja    

3

Psihološki praktikum II    

2

III

Psihologija učenja    

3

Škole i pravci u psihologiji  

2

Psihologija ličnosti   

2

Teorija testova    

2

IV

Psihologija pamćenja i mišljenja   

3

Teorijske osnove razvojne psihologije  

3

Psihologija individualnih razlika  

3

 Principi psihološkog mjerenja  

2

 Psihološki praktikum III    

2

V

Uvod u psihopatologiju  

3

Psihologija mentalnog zdravlja

2

Primijenjena razvojna psihologija  

3

VI

Vještine savjetovanja  

2

Osnovi kliničke psihologije  

3

Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi  

2

Psiholingvistika  

2

Osnovi pedagoške psihologije   

2

Osnovi psihologije rada 

2

Kvantitativne metode u psihologiji  

2

Master

I

Mentalno testiranje  

3

Psihodijagnostika mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja 

3

Psihologija rada i organizacije 

3

Psihologija osoba sa posebnim potrebama

2

Studija slučaja  (za kliničku psihologiju) 

1

II

Psihologija porodice  

2

Kliničko psihološki nalazi i intervencije 

3

Psihologija učenja i nastave  

3

Psihologija u menadžmentu 

2

III

Metodologija naučno – istraživačkog rada  

2

Psihopatologija djece i mladih  

3

Psihološki pristup u socijalnom radu

3

Inkluzivno obrazovanje

Master

I

Metode rada sa djece sa socijalno-emocionalnim smetnjama u inkluzivnoj nastavi

2

III

Obrazovanje darovitih

2

9.    MUZIČKA AKADEMIJA

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Izvođačke umjetnosti

Osnovne

I, II, III, IV, V, VI

Violončelo I, II, III, IV, V, VI

2

Kontrabas I, II, III, IV, V, VI

2

Viola I, II, III, IV, V, VI

2

Truba I, II, III, IV, V, VI

2

Trombon I, II, III, IV, V, VI

2

Klarinet I, II, III, IV, V, VI

2

Kamerna muzika I, II, III, IV, V, VI

2

Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature I, II, III, IV, V, VI

2

Analiza muzičkog djela I, II, III, IV, V, VI

1

Opšta muzička pedagogija

Osnovne

I, II, III, IV, V, VI

Klavirski praktikum I, II, III, IV, V, VI

1

I,  II, III, IV

Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura I, II, III, IV

1

Izvođačke umjetnosti,

Opšta muzička pedagogija

Osnovne

I, II, III, IV, V, VI

Istorija muzike I, II, III, IV, V, VI

1

I, II, III, IV, V, VI

Hor sa osnovama vokalne tehnike I, II, III, IV, V, VI

2

I, II

Pedagogija I, II

2

Izvođačke umjetnosti

Master

I, II, III, IV

Viola I, II, III, IV

2

Violončelo I, II, III, IV

2

Kontrabas I, II, III, IV

2

Truba I, II, III, IV

2

Trombon I, II, III, IV

2

Klarinet I, II, III, IV

2

I,  II

Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature I, II

2

Opšta muzička pedagogija

Master

I, II

Metodika stručno teorijske nastave I, II -Istorija muzike

2

Analiza stilova I, II

2

Aspekti muzike XX i XXI vijeka I, II

2

Psihologija I, II

2

Estetika I, II

2

Izvođačke umjetnosti

Opšta muzička pedagogija

Master

I, II

Hor sa osnovama vokalne tehnike I, II

2

10. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Studijski program

Nivo

Semestar

Naziv predmeta

Fond

Matematika

Master

I

Finansijska matematika 1

3

II

Logika

3

Finansijska matematika 2

3

Aktuarska matematika

3

Matematički softverski paketi

3

Matematika i rač.nauke

Master

II

Paralelni algoritmi

3

Logika

3

Matematički softverski paketi

3

Računarske nauke

Osnovne

V

Programski jezici

2

Master

II

Paralelni algoritmi

3

III

Obrada multimedijalnih sadržaja

3

Račun. i inf.tehnologije

Osnovne

II

Matematika II

2

VI

Programski jezici

3

Fizika

Osnovne

VI

Matematičko modeliranje

3

Biologija

Osnovne

VI

Evolucija

4

Master

II

Metode istraživanja u ekologiji

2

Biohemija ljekovitih biljaka

2

11. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond

Metalurgija i materijali

Osnovne

III

Struktura materijala

3

IV

Fizika čvrstoće i plastičnosti

1,5

Fazne transformacije

3

Master - dvogodišnje

I

Karakterizacija materijala

2

II

Fizika materijala

1,5

III

Elektronska mikroskopija i X-ray mikroalaniza

2

12. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Slikarstvo, Vajarstvo, Grafički dizajn

Osnovne

I

Istorija umjetnosti I

2

II

Istorija umjetnosti II

2

III

Istorija umjetnosti III

2

IV

Istorija umjetnosti IV

2

V

Umjetnički koncept moderne

2

V

Projektovanje

2

VI

Savremena umjetnost

2

Master

I

Teorije i prakse savremene umjetnosti I

2

II

Teorije i prakse savremene umjetnosti II

2

III

Umjetnički sistem i tržište MA

2

13. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Politikologija-Međunarodni odnosi

Osnovne

III

Međunarodno javno pravo

2

VI

Ljudska prava

2

Socijalna politika i socijalni rad

 

Osnovne

III

Porodično pravo

2

Metode i tehnike socijalnog rada

2

VI

Socijalni rad i nasilje u porodici

2

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

2

Medijske studije i novinarstvo

 

 

 

Osnovne

I

Uvod u komunikologiju

2

III

Medijska konvergencija i publika

2

Online novinarstvo i novi mediji

2

V

TV novinarstvo

2

VI

Uvod u odnose s javnošću

2

Korporativno komuniciranje

3

Poslovno komuniciranje

2

Međunarodni odnosi

Master

III

Međunarodna sigurnost

2

Socijalna politika i socijalni rad

 

 

Master

I

Socijalna gerontologija

2

II

Socijalni rad i prava djeteta

2

Menadžment u socijalnom radu

2

III

Socijalni rad i bolesti zavisnosti

2

Socijalni rad u zdravstvu

2

Novinarstvo

 

 

Master

I

Istraživanje u komunikoliškim naukama

2

Komunikacijski sistemi

2

II

Istraživačko novinarstvo

2

III

Analiza medijskog diskursa

2

Televizijska produkcija

2

14.  MAŠINSKI FAKULTET

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Mašinstvo

Osnovne

I

Fizika

2

VI

Pouzdanost

2

Master

I

Transportni sistemi

2

III

Optimizacija projektnih rješenja

2

Drumski saobraćaj

Osnovne

I

Fizika

2

II

Osnove saobraćajne inrastrukture

2

Master

I

Drumske saobraćajnice

2

Kvalitet i standardizacija

Multidisciplinarni master

I

Vjerovatnoća i statistika

3

15. POMORSKI FAKULTET KOTOR

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Nautika i pomorski saobraćaj

Osnovne

I

Poznavanje broda i plovidbe

2

Sigurnost i spašavanje na moru (u skladu sa STCW)

2

Terestička navigacija (u skladu sa STCW)

2

II

Pomorska meteorologija i oceanografija ( u skladu sa STCW)

2

Astronomska i elektronska navigacija (u skladu sa STCW)

2

Praktična navigacija (u skladu sa STCW)

2

Rukovanje teretom

1

III

Informacione tehnologije u pomorstvu

2

Manevrisanje brodom i pravila izbjegavanja sudara na moru (u  skladu sa STCW)

2

Navigacija na upravljačkom nivou ( u skladu sa STCW)

2

 Krcanje i prevoz tereta ( u skladu sa STCW)

2

IV

Brodski mašinski kompleks (u skladu sa STCW)

3

Konstrukcija i stabilitet broda

2

Praktična navigacija i simulatori ( u skladu sa STCW)

0+0+3

VI

Tehnologija jahti i marina

2

Menadžment u pomorstvu i logistika

Osnovne

I

Ekonomija za menadžere

3

III

Elektronsko poslovanje u pomorstvu

3

IV

Strategijski menadžment u pomorstvu

3

V

Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

2

Menadžment međunarodnog biznisa

3

VI

Spoljna trgovina i međunarodna špedicija

3

Brodomašinstvo

Osnovne

II

Poznavanje broda

2

III

Sigurnost na moru (u skladu sa zahtjevima STCW )

1

Konstrukcija i stabilitet broda

2

Brodske pomoćne mašine ( u skladu sa zahtjevima STCW)

3

IV

Brodski pomoćni sistemi i uređaji  (u skladu sa STCW)

3

V

Rad na simulatoru i plovidbena praksa ( u skladu sa STCW)

0+0+3

Priprema i upravljanje postrojenjem ( u skladu sa STCW)

2

VI

Tehnologija jahti i marina

2

Brodska prekrcajna sredstva

2

Održavanje brodskih električnih sistema

3

Pomorska elektrotehnika

Osnovne

II

Poznavanje broda

2

Brodski mašinski kompleks ( u skladu sa STCW)

3

III

Sigurnost na moru (u skladu sa zahtjevima STCW)

1

V

Rad na simulatoru i plovidbena praksa ( u skladu sa STCW)

0+0+3

Visokonaponski uređaji i sistemi

2

VI

Održavanje brodskih električnih sistema

3

Internet tehnologije i elektronsko poslovanje

3

Menadžment u pomorstvu i logistika

Master

I

Projekt menadžment

2

II

Ekonomija znanja i preduzetništvo

2

III

Poslovno informacioni sistemi u pomorstvu

2

Upravljanje lukama nautičkog turizma

2

Pomorske nauke

 

Master

I

Upravljanje lukama nautičkog turizma

2

Poslovni informacioni sistemi u pomorstvu

2

III

Integrisani sistemi elektronske navigacije

2

Planiranje meteoroloških ruta

2

Istraživanje pomorskih nesreća

2

Modeliranje i simuliranje elemenata brodskih energetskih sistema

2

16. PRAVNI FAKULTET

Pravne nauke

Osnovne

I

Opšta i nacionalna pravna istorija

4

Rimsko pravo

4

II

Osnovni prava EU

4

III

Porodično pravo

4

V

Krivično procesno pravo

4

VI

Međunarodno pravo ljudskih prava

4

Notarsko pravo

4

Master

I

Crnogorska krivičnopravna tradicija

4

II

Evroatlantske integracije

4

Evropska i međunarodna implementacija ljudskih prava

4

Komparativni pravni sistemi

4

Pravo djeteta

4

Porodičnopravna klinika

4

Sloboda zavještanja i njena ograničenja

4

Nasljednopravna klinika

4

17. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Fizička kultura i zdravi stilovi života

Osnovne

I

Anatomija za tjelesno vježbanje i sport

2

II

Funkcionalna anatomija za tjelesno vježbanje i sport

2

IV

Plivanje i vaterpolo I

2

Džudo i rvanje

3

VI

Tehnologije oporavka u sportu i fitnesu

3

Master

I

Pedagogija sporta

2

Metodika fizičkog vaspitanja

2

II

Adaptirana tjelesna aktivnost

2

Metodika nastave fizičkog vaspitanja sa školskim radom

3

III

Praćenje tjelesnog i motoričkog razvoja djece i omladine

2

Nove tehnologije u sportu

2

IV

Olimpizam i savremeno društvo

2

Cjeloživotno tjelesno vježbanje

3

Sportski novinari i treneri

Osnovne

II

Komunikacije u sportu

2

III

Pedagogija sporta

2

V

Teorije i tehnike novinarstva

3

PR u sportu

2

VI

Štampa i agencije

2

Elektronski mediji

3

Pisanje za štampane medije

2

Sport, fitness i turizam

Master

III

Sportski turizam

3

Tehnologije oporavka u sportu i fitnesu

3

II

Statistika u sportu i fitnesu

2

18. GRAĐEVINSKI FAKULTET

Studijski program

Nivo studija

Semestar

Naziv predmeta

Fond časova

Građevinarstvo

Osnovne

I

Nacrtna geometrija

3

Tehničko crtanje

2

II

Uvod u građevinarstvo

2

Inženjerska seizmologija

2

III

Osnovni saobraćajnica

2

Matematika 3

2

Građevinarstvo – Konstrukcije

Master

II

Tuneli i podzemne konstrukcije

2

III

Podzemni objekti

2

Građevinarstvo – Infrastrukture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master

 

II

Tehnologija građenja objekata niskogradnje

2

Projektovanje i građenje željezničkih priga

3

Gornji stroj željeznica

2

III

Planiranje i sistemi saobraćaja

2

Upravljanje i održavanje puteva

2

Kolovozne konstrukcije

2

Održavanje željezničkih pruga

2

 

Interdisciplinarni akademski studijski program

Menadžment u građevinarstvu

 

 

 

Master

 

I

Građevinski objekti

3

II

Tehnologija građenja objekata niskogradnje

2

Poslovna psihologija

2

III

Međunarodne tenderske procedure

2

Procjena vrijednosti nekretnina

2

Dokumenti

Broj posjeta : 498