Medicinski fakultet

Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu
Univerzitet Crne Gore objavio je danas Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu. 

Pravo prijave na Oglas imaju  lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati  i  koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ima važeći ugovor za studijsku  2018/19. godinu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave Rektoratu UCG na adresu: Podgorica, Cetinja br. 2.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata  razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je otvoren do četvrtka 14 juna 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Dokumenti