BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Razumije osnovne principe proizvodnje i potrošnje električne energije u brodskim električnim sistemima niskog i visokog napona. • Razumije osnovne principe elektro-mehaničke konverzije energije. • Analizira i opiše izvore naizmjeničnog i jednosmjernog napona na brodovima • Analizira i opiše distribuciju električne energije u brodskim električnim sistemima. • Razumije i analizira primjenu transformatora • Razlikuje i pravilno koristi različite vrste električnih motora. • Razumije principe rada motora za jednosmjernu i naizmjeničnu struju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA PUDAR
VERA KAPETANOVIĆ1x1
9B+3S+10P
MARTIN ĆALASAN2x1