BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Razumije i objasni osnovne koncepte razvoda električne energije na brodu. • Razlikuje i kategoriše naponska i strujna naprezanja opreme. • Razumije osnovne elemente električnih kola i njihovih simbola. • Opiše i razumije ulogu i način rada glavne razvodne table na brodu. • Analizira ulogu, poziciju i režim rada prekidača, rastavljača, mjernih transformatora, odvodnika prenapona i sabirnica. • Razumije primjenu energetske elektronike na brodovima. • Razlikuje i opiše energetske kablove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x1
6S+5P
ĐORĐE NEDELJKOV1x1
9B
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x1
9B+6S+5P
1x2
9B+6S+5P
TATIJANA DLABAČ2x1
9B+6S+5P

BM BEP - evidencija osvojenih bodova tokom semestra

BM BEP primijenjene studije Evidencija nakon prvog kolokvijuma