POZNAVANJE BRODA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita Poznavanje broda (5 ECTS) biti sposobni da: - Usvoje i interpretiraju osnove stabiliteta broda i sličnih područja vezanih za stabilitet broda; - Definišu uticaj pomijeranja različitih masa tereta na stabilitet broda; - Definišu uticaja ukrcaja I iskrcaja masa na stabilitet broda; - Definišu efekata slobodnih površina i kako utiču na stabilitet broda; - Analiziraju stabiliteta broda po različitim kriterijumima; - Objasne važnosti teretne linije i FWA.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ2x2
58B+12S+1P
NIKOLA MOMČILOVIĆ2x1
58B+12S+1P