Nikola Momčilović

dr Nikola Momčilović

docent | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Nikola Momčilović je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Smjeru za brodogradnju na temi „Proračun brodskih konstrukcija metodom konačnih elemenata”. Od 2007. radi u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta kao doktorant Katedre za brodogradnju. Od 2011. je izabran za asistenta, a od 2015. za docenta na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta na grupi predmeta:  Čvrstoća broda 1, Čvrstoća broda 2, Brodske konstrukcije 1, Brodske konstrukcije 2, Projektovanje broda.  Na istom fakultetu doktorirao je 2014. na temi...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE2 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne2POZNAVANJE BRODA2 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne2POZNAVANJE BRODA2 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Rezultati - Septembar - Konstrukcija i stabilitet broda (STARI)

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Konačni rezultati ispita

Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Osnove plovnih sredstava

Rezultati ispita konačni

Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Osnove plovnih sredstava

Završni ispit

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Završni ispit

Završni ispit

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Ispit JUN 2020

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Obavještenje - konsultacije