RAČUNARSKE MREŽE NA BRODOVIMA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Osmisle i izvedu PLC sistem u konekciji sa industrijskom mrežom u svrhu kontrole procesa na brodu; 2. Razumiju princip funkcionisanja računarskih mreža i njenih elemenata 3. Razumiju ulogu različitih mrežnih protokola 4. Objasne i interpretiraju koji tipovi industrijskih mreža postoje i kako se svaka od njih koristi na brodu; 5. Pravilno protumače razliku u tipovima industrijskih mreža i izvrše pravilan izbor na osnovu datih zahtjeva; 6. Osmisle i izvedu instalaciju prostije industrijske mreže na brodu; 7. Izvrše podešavanje parametara za izabrani tip industrijske mreže; 8. Osmisle i primijene SCADA sistem na brodu; 9. Dijagnosticiraju kvarove na brodskoj industrijskoj mreži; 10. Izvrše spajanje interne brodske mreže na „eksterne mreže“.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ2x1
2B+1S+7P
1x1
2B+1S+7P
VERA KAPETANOVIĆ1x1
2B+1S+7P

Informacije o održavanju nastave